Susannah Clive

Forensic Science
Gwyddoniaeth Fforensig

Blades of truth: an investigation into the potential application of chlorophyll levels in determining how long a cadaver has remained in a location.

Blades of truth: ymchwiliad i'r posibilrwydd o gymhwyso lefelau cloroffyl wrth benderfynu pa mor hir mae corff marw wedi bod mewn lleoliad.

This research project took samples from grass over two weeks to assess the level of degeneration and regeneration of chlorophyll levels to see a consistent relationship between Dark-Induced Fourier Senescence and time. The experiment took samples in 12-hour intervals and submerged them into 5ml of DSMO. After 24 hours, the samples were analysed using a UV-Vis spectrometer to analyse absorption ratings at wavenumber 666. The results did not yield evidence to support the hypothesis that chlorophyll degrades and regenerates steadily. The resulting correlation readings for all the
Due to uncontrolled variables uncovered after the experiment’s conclusion, internal structure and Senescence were primary factors in the uneven concentration readings of chlorophyll-a within the plant. The report concludes that the uncontrolled variables skewed the data set to the point that the relationship of the results.

Cymerodd y prosiect ymchwil hwn samplau o laswellt dros bythefnos i asesu lefel dirywiad ac adfywiad lefelau cloroffyl i weld perthynas gyson rhwng Heneiddedd wedi’i Ysgogi gan Dywyllwch Fourier. Cymerodd yr arbrawf samplau mewn cyfnodau o 12 awr a'u trochi mewn 5ml o DSMO. Ar ôl 24 awr, dadansoddwyd y samplau gan ddefnyddio sbectromedr UV-Vis i ddadansoddi sgoriau amsugno ar donfedd 666. Nid oedd y canlyniadau'n cynhyrchu tystiolaeth i gefnogi'r rhagdybiaeth bod cloroffyl yn diraddio ac yn adfywio'n gyson. Roedd y darlleniadau cydberthyniad dilynol ar gyfer yr holl Newidynnau heb reolaeth a ddatgelwyd ar ôl i'r arbrawf ddod i ben, strwythur mewnol a Heneiddiad i gyd yn brif ffactorau yn y darlleniadau crynodiad anwastad o gloroffyl-a o fewn y planhigyn. Daw'r adroddiad i'r casgliad bod y newidynnau heb reolaeth wedi ystumio'r set ddata i'r pwynt bod perthynas rhwng y canlyniadau.