Océane Chataignon

BEng Renewable and Sustainable Engineering
BEng Ynni Adnewyddadwy A Pheirianneg Gynaliadwy

Carbon Capture and Storage.
Dal a Storio Carbon.

Since several years, climate change has started to threaten life on Earth. Natural disasters have increased
not only in number but also in frequency and in strength. This is why decisions have to be taken in order to slow
down climate change by reducing Greenhouse Gases emissions (GHG). The principal gas whose emissions
have to be reduced is the carbon dioxide (CO2) because this is the most rejected gas. It is acknowledged that, to
address to that problem of reducing or even cutting GHG emissions effectively, a wide range of various
solutions have to be implemented, an only one will not be sufficient. However, among many other solutions,
one of the most suitable is Carbon Capture and Storage (CCS) technology which takes CO2 from the air,
separates it from other of its components, then compresses it to enable its transportation to a storage site where
it will be stored for many years. Even though CCS technologies are relatively new, they have been improved
over the last years and now there are a certain number of different technologies available in terms of capture,
transport and storage. These technologies raise some problems such as leakages which can occur during
injection of CO2 into the sorage site or even after CO2 has been stored. That is why a permanent monitoring of
the process have to be made to avoid CO2 to come up again to the surface. Besides, the major issue associated
with CCS is the cost of such projects. Indeed, this process is very technology demanding and a lot of
components are necessary which put up the cost of such investments. Moreover, only a few large-scale plants
with CCS can provide feedbacks and so it does not encourage governments or other people to provide financial
support. Nevertheless, new studies have shown that existing plants releasing CO2 could be retrofitted with CCS
technology which would reduce the cost of CCS projects.

Ers sawl blwyddyn, mae newid yn yr hinsawdd wedi dechrau bygwth bywyd ar y Ddaear. Bu trychinebau naturiol yn cynyddu nid yn unig o ran nifer ond hefyd o ran amlder ac mewn cryfder. Dyna pam mae'n rhaid gwneud penderfyniadau er mwyn arafu'r newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (GHG). Y prif nwy mae'n rhaid lleihau ei allyriadau yw carbon deuocsid (CO2) oherwydd dyma'r nwy sy’n cael ei wrthod fwyaf. Er mwyn mynd i'r afael â'r broblem honno o leihau neu hyd yn oed gael gwared ar allyriadau nwyon tŷ gwydr yn effeithiol, cydnabyddir bod yn rhaid gweithredu ystod eang o ddatrysiadau amrywiol, ni fydd un yn unig yn effeithiol. Fodd bynnag, ymhlith llawer o ddatrysiadau eraill, un o'r rhai mwyaf addas yw technoleg Dal a Storio Carbon (CCS) sy'n cymryd CO2 o'r awyr, yn ei wahanu oddi wrth un ei gydrannau eraill, ac yna'n ei gywasgu i alluogi ei gludo i safle storio lle bydd yn cael ei storio am flynyddoedd lawer. Er bod technolegau CCS yn gymharol newydd, maen nhw wedi'u gwella dros y blynyddoedd diwethaf ac erbyn hyn mae nifer penodol o wahanol dechnolegau ar gael o ran dal, cludo a storio. Mae'r technolegau hyn yn codi rhai problemau fel gollyngiadau a all ddigwydd wrth chwistrellu CO2 i'r safle storio neu hyd yn oed ar ôl i CO2 gael ei storio. Dyna pam mae'n rhaid monitro'r broses yn barhaol er mwyn atal CO2 rhag codi eto i'r wyneb. Yn ogystal, y prif fater sy'n gysylltiedig â CCS yw cost prosiectau o'r fath. Yn wir, mae'r broses hon yn anodd iawn o ran technoleg ac mae angen llawer o gydrannau sy'n codi cost buddsoddiadau o'r fath. At hynny, dim ond ychydig o ffatrïoedd ar raddfa fawr sydd â CCS sy'n gallu rhoi adborth ac felly nid yw'n annog llywodraethau na phobl eraill i ddarparu cymorth ariannol. Serch hynny, mae astudiaethau newydd wedi dangos y gallai ffatrïoedd presennol sy'n rhyddhau CO2 gael eu hôl-ffitio â thechnoleg CCS a fyddai'n lleihau cost prosiectau CCS.