Markus Heininger

BEng Electrical & Electronic Engineering
BEng Peirianneg Drydanol Ac Electronig

Advanced control approaches for maximum power point tracking for PV panels.

Dulliau rheoli uwch ar gyfer tracio pwyntiau pŵer uchaf ar gyfer paneli PV.

The world is increasingly focusing on renewable energies due to limiting fossil fuels and global
warming. In this area, there is rapid technological development and vigorous growth. There are
various technologies in this sector, but solar energy has a high priority. As solar energy is an
inexhaustible resource and free of charge, it is very attractive. The main goal is to make it more
and more efficient. One factor is the technique of maximum power point tracking. This technique
attempts to obtain the maximum possible power provided by the PV system. In this work, a
standard perturb and observe algorithm was compared with a fuzzy logic controller technique. The
basis for the simulation in Simulink was a model of a PV module with a boost converter. Changes
in irradiance, temperature and load were evaluated. With the fuzzy logic controller, a minor
fluctuation of the output power, slightly higher power in steady state and faster reaction to changing
conditions could be achieved.

Mae'r byd yn canolbwyntio fwyfwy ar ynni adnewyddadwy oherwydd cyfyngu ar danwydd ffosil a chynhesu byd-eang. Yn y maes hwn, mae datblygiad technolegol cyflym a thwf egnïol. Mae amryw o dechnolegau yn y sector hwn, ond mae gan ynni'r haul flaenoriaeth uchel. Gan fod ynni'r haul yn adnodd di-ben-draw ac yn rhad ac am ddim, mae'n ddeniadol iawn. Y prif nod yw ei wneud yn fwy ac yn fwy effeithlon. Un ffactor yw'r dechneg o olrhain pwyntiau pŵer uchaf. Mae'r dechneg hon yn ceisio cael y pŵer mwyaf posibl a ddarperir gan y system PV. Yn y gwaith hwn, cymharwyd algorithm tarfu ac arsylwi safonol â thechneg rheolydd rhesymeg niwlog. Roedd y sail ar gyfer yr efelychiad yn Simulink yn fodel o fodiwl PV gyda throsydd hwb. Gwerthuswyd newidiadau mewn arbelydredd, tymheredd a llwyth. Gyda'r rheolydd rhesymeg niwlog, gellid cyflawni mân amrywiad o'r pŵer allbwn, pŵer ychydig yn uwch mewn cyflwr cyson ac adwaith cyflymach i amodau sy'n newid.