Lydia Nightingale

Forensic Science
Gwyddoniaeth Fforensig

Optimisation of techniques employed in collection and analysis of DNA evidence.

Optimeiddio technegau a ddefnyddir wrth gasglu a dadansoddi tystiolaeth DNA.

The topic to be discussed for this research project is “Optimisation of techniques employed in collection and analysis of DNA evidence”. It will aim to examine and research various methods of obtaining and collecting biological evidence. This evidence may be collected from a crime scene or living suspect. It will help gain knowledge of the most effective ways in which to obtain DNA evidence and how we are improving these techniques in the field of Forensics. It will examine how these methods have evolved and what new technology is now being used to gain accurate results in DNA collection. This research could be useful to other scientists who are researching the most effective methods of DNA collection, whether they are taking into consideration time saving, cost effectiveness, or access to equipment and technology. This project will carry out an extensive literature review to gain as much knowledge as possible from experts in the field of forensics on this topic.

Y pwnc i'w drafod ar gyfer y prosiect ymchwil hwn yw "Optimeiddio technegau a ddefnyddir wrth gasglu a dadansoddi tystiolaeth DNA". Bydd yn ceisio archwilio ac ymchwilio i wahanol ddulliau o gael a chasglu tystiolaeth fiolegol. Gellir casglu'r dystiolaeth hon o leoliad trosedd neu gan rywun sy’n cael eu hamau o droseddu. Bydd yn helpu i gael gwybodaeth am y ffyrdd mwyaf effeithiol o gael tystiolaeth DNA a sut rydym yn gwella'r technegau hyn ym maes Fforensig. Bydd yn archwilio sut mae'r dulliau hyn wedi esblygu a pha dechnoleg newydd sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd i gael canlyniadau cywir wrth gasglu DNA. Gallai'r ymchwil hon fod yn ddefnyddiol i wyddonwyr eraill sy'n ymchwilio i'r dulliau mwyaf effeithiol o gasglu DNA, p'un a ydynt yn ystyried arbed amser, cost-effeithiolrwydd, neu fynediad at offer a thechnoleg. Bydd y prosiect hwn yn cynnal adolygiad helaeth o lenyddiaeth er mwyn cael cymaint o wybodaeth â phosibl gan arbenigwyr ym maes fforensig ar y pwnc hwn.