Karen Morris

Forensic Science
Gwyddoniaeth Fforensig

How does temperature affect bloodstain age estimation using infrared spectroscopic analysis?

Sut mae tymheredd yn effeithio ar amcangyfrif oedran staen gwaed gan ddefnyddio dadansoddiad sbectrosgopig isgoch?

The aim of this dissertation was to determine how temperature affects bloodstain age estimation. Current studies agree that higher temperatures increase the aging process, but there were too many other variables included. This study reduced most of the variables in an attempt to create an accurate reference point. One blood donor was used, only glass substrate and five different temperatures.
Despite there being some experimental error, trends in the results could be seen, leading to the conclusion that increased temperature does lead to the faster aging of bloodstains. It was not possible to create the intended baseline reference as having a thermally stable environment was the critical factor to producing accurate results. There were initial errors in monitoring the environments, leading to greater errors that could not be rectified in time. Until an accurate reference for aging can be established, aging evidence will not be suitable for use in court.
The infrared spectrometer was a good analytical tool, producing quick results despite the samples being small in size. Further studies using a more widely available analytical tool, such as a smartphone, would benefit the forensic scientific community as samples could possibly be analysed at the scene, providing fast results.

Nod y traethawd hir hwn oedd penderfynu sut mae tymheredd yn effeithio ar amcangyfrif oedran staeniau gwaed. Mae’r astudiaethau presennol yn cytuno bod tymheredd uwch yn cynyddu'r broses heneiddio, ond roedd gormod o newidynnau eraill wedi'u cynnwys. Lleihaodd yr astudiaeth hon y rhan fwyaf o'r newidynnau mewn ymgais i greu pwynt cyfeirio cywir. Defnyddiwyd un rhoddwr gwaed, swbstradau gwydr yn unig a phum tymheredd gwahanol. Er bod rhywfaint o wallau arbrofol, gellid gweld tueddiadau yn y canlyniadau, gan arwain at y casgliad bod tymheredd uwch yn arwain at heneiddio'n gyflymach mewn staeniau gwaed. Nid oedd yn bosibl creu'r cyfeiriad sylfaenol arfaethedig gan mai cael amgylchedd sefydlog thermol oedd y ffactor allweddol i gynhyrchu canlyniadau cywir. Roedd gwallau cychwynnol o ran monitro'r amgylcheddau, gan arwain at fwy o wallau na ellid eu cywiro mewn pryd. Hyd nes y gellir sefydlu cyfeirnod cywir ar gyfer heneiddio, ni fydd tystiolaeth sy'n heneiddio yn addas i'w defnyddio yn y llys. Roedd y sbectromedr isgoch yn arf dadansoddol da, gan gynhyrchu canlyniadau cyflym er bod y samplau'n fach o ran maint. Byddai astudiaethau pellach gan ddefnyddio offeryn dadansoddol sydd ar gael yn ehangach, megis ffôn clyfar, o fudd i'r gymuned wyddonol fforensig gan y gellid dadansoddi samplau yn y fan a'r lle, gan ddarparu canlyniadau cyflym.