Jakob Hausmann

BEng Automotive Engineering
BEng Peirianneg Fodurol

Development of a Front Wheel Axle including Suspension and Steering of a Small Tractor.
Datblygu Echel Olwyn Flaen gan gynnwys Hongiad a Llywio Tractor Bach.

The overall aim of the project is to design and build a small tractor with the help of an old snowblower engine. The project is a group effort divided between two people. Since the tractor has to be made and paid for by private individuals, the possibilities for construction and design are very limited, which is the biggest problem. The tractor should be possible to finish in a small workshop with conventional machines. This paper focuses only on steering, suspension and important aspects related to both. Important findings, such as the Ackermann principle, are discussed in the course of the technical text. For both the suspension and the steering, step-by-step variants are shown, evaluated and the most suitable for the requirements is chosen.

Nod cyffredinol y prosiect yw dylunio ac adeiladu tractor bach gyda chymorth hen injan chwythu eira. Mae'r prosiect yn ymdrech grŵp wedi'i rannu rhwng dau berson. Gan fod yn rhaid i unigolion preifat wneud y tractor a thalu amdano, mae'r posibiliadau ar gyfer adeiladu a dylunio yn gyfyngedig iawn, sef y broblem fwyaf. Dylai fod yn bosibl gorffen y tractor mewn gweithdy bach gyda pheiriannau confensiynol. Mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar lywio, hongiad ac agweddau pwysig sy'n gysylltiedig â'r ddau yn unig. Trafodir canfyddiadau pwysig, megis egwyddor Ackermann, yn ystod y testun technegol. Ar gyfer yr hongiad a'r llywio, mae amrywiolion cam wrth gam yn cael eu dangos, eu gwerthuso ac mae’r mwyaf addas ar gyfer y gofynion yn cael ei ddewis.