Faith Orchard

Forensic Science
Gwyddoniaeth Fforensig

Do forensically relevant insects affect the surface morphology of soft tissue sharp force trauma wounds?

Ydy pryfed sy'n berthnasol yn fforensig yn effeithio ar forffoleg arwyneb clwyfau trawma miniog meinwe meddal?

Forensic entomology, anatomy and anthropology are all important forensic disciplines within the field of forensic science. As research is still quite sparse in these fields, it was determined to produce a study looking into them. Knife crime is an important factor to investigate into as it a steadily increasing in England and in Wales, especially in homicide cases using a sharp instrument. The research carried out was to investigate if forensically relevant insects alter the morphology of soft tissue trauma wounds caused by an implement. Results found that soft tissue wounds did change in length depth and width (cm) throughout the observations, however it can not be stated if this was due to insect activity. Therefore, further research would have to be carried out.

Mae pryfeteg fforensig, anatomi ac anthropoleg i gyd yn ddisgyblaethau fforensig pwysig ym maes gwyddoniaeth fforensig. Gan fod ymchwil yn dal yn eithaf tenau yn y meysydd hyn, roedd yn benderfynol o gynhyrchu astudiaeth yn edrych i mewn iddynt. Mae troseddau cyllyll yn ffactor pwysig i ymchwilio iddo gan ei fod yn cynyddu'n gyson yng Nghymru ac yn Lloegr, yn enwedig mewn achosion o ddynladdiad gan ddefnyddio offeryn miniog. Yr ymchwil a wnaed oedd ymchwilio i weld a yw pryfed sy'n berthnasol yn fforensig yn newid morffoleg clwyfau trawma meinwe meddal a achoswyd gan weithred. Canfu'r canlyniadau fod clwyfau meinwe meddal yn newid o ran dyfnder, lled a hyd (cm) drwy gydol yr arsylwadau, ond ni ellir dweud a oedd hyn oherwydd gweithgarwch pryfed. Felly, byddai'n rhaid gwneud rhagor o waith ymchwil.