Damian Stempfel

BEng Renewable & Sustainable Engineering
BEng Ynni Adnewyddadwy A Pheirianneg Gynaliadwy

Adiabatic Compressed Air Energy Storage.

Storfa Ynni Aer Cwasgedig Adibatig.

Energy storage is becoming more and more important with the increasing share of renewable energies in covering the world's energy demand. Renewable energies supply electricity depending on weather conditions. Energy production cannot be controlled as with fossil energy sources. Through the storage of the surplus energy, this problem can be compensated. The stored energy is available when it is needed. There are different storage systems for storing electrical energy. In the future, the adiabatic compressed air energy storage system should be capable of keeping up with existing storage systems or even prevail. In this dissertation, the adiabatic compressed air energy storage system is compared with its competitors using a real-world example. Furthermore, possible locations are shown in order to construct such an energy storage system as sustainably as possible.

Mae storio ynni yn dod yn fwyfwy pwysig gyda'r gyfran gynyddol o ynni adnewyddadwy wrth ymdrin â galw ynni'r byd. Mae ynni adnewyddadwy yn cyflenwi trydan yn dibynnu ar y tywydd. Ni ellir rheoli cynhyrchu ynni fel gyda ffynonellau ynni ffosil. Drwy storio'r ynni dros ben, gellir gwneud iawn am y broblem hon. Mae'r egni sydd wedi'i storio ar gael pan fydd ei angen. Mae systemau storio gwahanol ar gyfer storio ynni trydanol. Yn y dyfodol, dylai'r system storio ynni aer gywasgedig adibiatig allu dal i fyny gyda'r systemau storio presennol neu eu trechu hyd yn oed. Yn y traethawd hir hwn, mae'r system storio ynni aer cywasgedig adibatig yn cael ei chymharu â'i chystadleuwyr gan ddefnyddio enghraifft o'r byd go iawn. At hynny, dangosir lleoliadau posibl er mwyn adeiladu system storio ynni o'i fath mor gynaliadwy â phosibl.