Antoine Saulin

BEng Aeronautical & Mechanical Engineering
BEng Peirianneg Awyrennol A Mecanyddol

Review, Design and Simulation of a forward-swept wing aircraft.
Adolygu, Dylunio ac Efelychiad awyren adenydd blaen-ysgubol.

This dissertation is a comparative study of the characteristics of forward swept wings and aft swept wings. It will present a general overview about the purpose of swept wings and how and why it became such a crucial design point for modern aircraft. In this work, the focus is made through four main points: the coefficient of drag for various speed regimes, the stability at crosswind conditions, the structural behaviour under aerodynamic loads and the efficiency of the wing at various angles of attack. Experiments are conducted via CFD and FEA analysis with ANSYS Fluent and ANSYS Mechanical Software whereas the latter experiment is also conducted in a wind tunnel with 3d printed models of the wings. In order to guarantee accurate comparable results, the wing geometry of the models is designed in a way that they are similar in terms of aspect ratio, taper ratio, reference area, span, mean chord, and sweep angle. Through these experiments, this study contrasts specific characteristics of forward sweeping compared to backward sweeping: Firstly, the drag reduction in the transonic regime (between Mach 0.7 and 1.3), the different structural behaviour of the wing (lower bending moment and structural divergence), the slighter yaw-roll coupling and the anhedral behaviour, and finally the enhanced stalling resistance. The dissertation concludes on the potential effective uses of this configuration for air fighters, transport aircraft, and drones.

Mae'r traethawd hir hwn yn astudiaeth gymharol o nodweddion adenydd blaen-ysgubol ac adenydd ôl-ysgubol. Bydd yn cyflwyno trosolwg cyffredinol o ddiben adenydd ysgubol a sut a pham y daeth yn bwynt dylunio mor hanfodol ar gyfer awyrennau modern. Yn y gwaith hwn, mae’r ffocws yn cael ei wneud drwy bedwar prif bwynt: y cyfernod llusgo ar gyfer gwahanol gyfundrefnau cyflymder, y sefydlogrwydd ar amodau croeswynt, yr ymddygiad strwythurol o dan lwythi aerodynameg ac effeithlonrwydd yr adain ar wahanol onglau o ymosodiad. Cynhelir arbrofion drwy ddadansoddiad CFD a FEA gyda Meddalwedd Mecanyddol ANSYS ac ANSYS Fluent tra bod yr arbrawf olaf hefyd yn cael ei gynnal mewn twnnel gwynt gyda 3d o fodelau printiedig o'r adenydd. Er mwyn gwarantu canlyniadau cymaradwy cywir, mae geometreg adenydd y modelau wedi'i chynllunio mewn ffordd sy'n debyg o ran cymhareb agwedd, cymhareb tapr, ardal gyfeirio, rhychwant, cord cymedrig, ac ongl ysgubol. Drwy'r arbrofion hyn, mae'r astudiaeth hon yn gwrthgyferbynnu nodweddion penodol y blaen-ysgubol o'u cymharu ag ôl-ysgubol: Yn gyntaf, mae'r llusgo'n lleihau'r drefn drawsonig (rhwng Mach 0.7 ac 1. 3), ymddygiad strwythurol gwahanol yr adain (eiliad plygu is a gwahaniaethu strwythurol), y cyplu gwyriad-rholio a'r ymddygiad anhedrol, ac yn olaf yr ymwrthedd gwell i nogio. Daw'r traethawd hir i ben ar y defnydd effeithiol posibl o'r ffurfweddiad hwn ar gyfer diffoddwyr aer, awyrennau trafnidiaeth a dronau.