Amy Manning

BSc Forensic Science (Foundation Year)

BSc Gwyddoniaeth Fforensig (Blwyddyn Sylfaen)

The purpose of this report was to assess how feasible the process would be in providing an elemental “fingerprint” for use as an alternative identification tool within forensic investigation. Hair samples were taken from volunteers and processed to expose the trace elements. Atomic absorption spectrometry (AAS) was used to analyse the samples. The initial motivation for this research project was to analyse human scalp hair to determine the amount of absorbed calcium from volunteers with different dietary backgrounds. After researching techniques and applications of hair analysis within forensic investigation it became apparent that more efficient and reliable methods were required. The idea that trace elements found in strands of hair could be used to create a profile was intriguing and literary reports from a medical/biological point of view were plentiful, but forensically very little information could be found.

Diben yr adroddiad hwn oedd asesu pa mor ymarferol fyddai'r broses o ddarparu "olion bysedd" elfennol i'w defnyddio fel offeryn adnabod amgen o fewn ymchwiliad fforensig. Cymerwyd samplau gwallt gan wirfoddolwyr a'u prosesu i amlygu'r elfennau olrhain. Defnyddiwyd sbectrometreg amsugno atomig (AAS) i ddadansoddi'r samplau. Y cymhelliant cychwynnol ar gyfer y prosiect ymchwil hwn oedd dadansoddi gwallt pen dynol i bennu faint o galsiwm amsugnol sydd gan wirfoddolwyr â gwahanol gefndiroedd dietegol. Ar ôl ymchwilio i dechnegau a chymwysiadau dadansoddi gwallt o fewn ymchwiliad fforensig, daeth yn amlwg bod angen dulliau mwy effeithlon a dibynadwy. Roedd y syniad y gellid defnyddio elfennau olrhain a ganfuwyd mewn llinynnau o wallt i greu proffil yn ddiddorol ac roedd digonedd o adroddiadau llenyddol o safbwynt meddygol/biolegol, ond ychydig iawn o wybodaeth y gellid dod o hyd iddi’n fforensig.